קרן הקולנוע הישראלי
ע. ר. 58-015-103-3
קרן הקלנוע הישראלי

ועדת הבירורים

ועדת הבירורים

 

א. כללי:

הנהלת קרן הקולנוע הישראלי, עפ"י המלצת מנהלי הקרן, החליטה על הקמת "מנגנון" בירורים מסודר שיתן מענה לפונים אשר חשים שההחלטות הקרן ו/או דרך קבלתן ע"י מנהלי הקרן והנהלת הקרן בטעות יסודן.

ועדת הבירורים תאפשר ליוצרים לבוא ולהציג את דעתם ואת אשר על ליבם, ובכך לשמור על הדיאלוג הרצוי והחשוב בין הקרן לציבור היוצרים, להיות קשובים וערניים למצוקות ולרחשי הלב, כמו גם להצעות, רעיונות ומחשבות של ציבור גדול שהקרן היא לו, אולי, הכתובת היחידה.

 

במהלך 35 שנות קיומה של הקרן נבחנו הקריטריונים, נהלי העבודה ותהליכי הקריאה והמיון פעם אחר פעם, רבים מן הקריטריונים והנוהלים התעדכנו והותאמו למדיניות שנקבעה ע"י הנהלת הקרן, ופעולת הקרן השתכללה והתייעלה תוך שמירה על שקיפות מלאה. יחד עם זה אין ארגון שהוא חסין בפני טעויות. 

הנהלת הקרן, בישיבתה ביום ה- 17.04.2000 החליטה להסמיך את ועדת הבירורים לבדוק תלונות שענינן פגמים מנהליים וכשלים טכניים. 

תלונות וערעורים בענין חוות דעת אמנותיות יובאו לדיון בועדה, אשר תוכל להתייחס אליהן,  אולם, לא יהיה בסמכות הועדה לבטל או להמליץ על שינוי בחוות הדעת וההמלצות של היועצים האומנותיים והלקטורים.

חשוב לציין שעל פי נוהלי הקרן במקרה של דחיית תסריט משיקולים אמנותיים, ניתן לחזור ולהגיש שוב את אותו התסריט. לכל תסריט עומדת הזכות להיות מוגש 3 פעמים. בכל פעם יקראו את התסריט יועצים אומנותיים אחרים.

 

ב. מטרה: 

   מטרת הועדה לבדוק ולדון בתלונות שיופנו לקרן, לשמש כתובת לפונים לקרן 

   החשים כי פנייתם לא נענתה כנדרש, ו/או כי נפגעו מדרך הטיפול של הקרן 

   בפנייתם.

 

ג. חברי הועדה: ועדת הבירורים תמנה לפחות שני חברים ותורכב מהאנשים הבאים:

יו"ר - חבר ועדת הביקורת של הקרן. 

חברי הועדה – חברים נוספים הנמנים על ועדת הביקורת של הקרן ו/או חברי הנהלה שייבחרו אד-הוק על ידי הועד המנהל.

ניתן יהיה להוסיף להרכב הועדה את היועץ המשפטי או מבקר החוץ של הקרן עפ"י הצורך והעניין.

בדיוני הועדה ישתתפו מנכ"ל הקרן ו/או מנהל ההפקות והכספים, ללא זכות הצבעה.

 

ד.  אופן ההגשה / פניה לועדת הבירורים: הפניות יוגשו למשרדי הקרן בכתב. הפניה 

    תפרט ככל הניתן את הנושא הנדון.

 

ה.   אופן טיפול ועדת הבירורים והקרן בפניות הציבור:

1. בתוך 30 יום מיום ההגשה יקבל הפונה תשובה בכתב לפנייתו ו/או הודעה בכתב על זימון להופיע בפני ועדת הבירורים. תשובה בכתב לפונה תכלול את המלצת הועדה לאופן הטיפול בפנייתו.   

לדיון בפני הועדה, רשאי הפונה להזמין, בהסכמת חברי הוועדה, עד 2 נציגים נוספים לסייע בידו בהצגת התלונה ו/או הערעור.

2. המלצות הועדה לדרך הטיפול בפנייה, יובאו בפני הועד המנהל ויידונו בישיבת ההנהלה של הקרן הסמוכה למועד קבלת המלצת הועדה. 

הנהלת הקרן היא הגוף היחיד שבסמכותו לקבל או לדחות את המלצות ועדת הבירורים.

3. פעילות ועדת הבירורים תתנהל אך ורק באמצעות מנהלי הקרן ומשרדיה.

 

תחילת פעולתה של וועדת  הבירורים ב- 15.6.2000.

 

להורדת קובץ PDF