קרן הקולנוע הישראלי
ע. ר. 58-015-103-3
קרן הקלנוע הישראלי

הנחיות השקעה בהשלמת הפקה

גירסה להדפסה


**הטקסט מנוסח בלשון זכר, אך פונה לנשים ולגברים כאחד

מסלול "השלמת הפקה" (Rough Cut)- סיוע לסרטים בשלבים האחרונים של ההפקה

הקרן תבחן אפשרות להשקעה במסלול זה בסרט אשר: 

1. צולם והופק בוידיאו (טכנולוגיות חדשות)

2. אורך הסרט המוגש לצפייה יהיה באורך של 75 דקות לפחות

3. הסרט נמצא בשלבי העריכה

4. הסרט מיועד להפצה ולהקרנה מסחרית בבתי הקולנוע

5. השקעת גוף משדר בהפקה תהייה מוגדרת כהשקעה בסרט קולנוע המיועד להפצה מסחרית ראשונה בבתי קולנוע

6. התנאי להשקעת הקרן הוא שאין בסרט השקעה של קרן ציבורית ישראלית אחרת הממומנת ע"י משרד התרבות והספורט

7. הפקת הסרט התבצעה בתוך שנת התקציב הקודמת או בשנת התקציב בה הוגשה הבקשה.

השתתפות הקרן בהשקעה בסרטים במסלול ה"ראף קאט" תהייה בסרטי עלילה המיועדים להפצה ראשונה בבתי קולנוע. מועד הקרנתם של סרטים אלה 

בטלוויזיה יהיה בתום תקופת המתנה של 12 חודשים או בכפוף לשינויים במועד תקופת ההמתנה שייעשו מעת לעת בהסכמת כל הגורמים בענף (להלן "החלון").

סרט שהפקתו הסתיימה, וסרט שהוקרן בבתי הקולנוע או בגוף משדר (טלוויזיה) לא יהייה רשאי להגיש בקשה להשתתפות ולהשקעת הקרן במסגרת מסלול זה.

הקרן תפרסם את מועדי ההגשה למסלול "השלמת הפקה" ("ראף קאט"). המועדים יפורסמו ע"י הקרן, בין היתר באתר האינטרנט של הקרן.

בחירת הסרטים הראויים לעידוד והשקעה במסגרת מסלול "השלמת הפקה" (Rough Cut) תהייה מבוססת על הקרנה של עותק עבודה שלם, בפני מנהלי הקרן ויועצים האומנותיים, אשר ייבחרו אד-הוק לצפייה בסרטים ואשר המלצתם תובא לאישור הנהלת הקרן.

למסלול השלמת הפקה ניתן יהיה להגיש סרטים עצמאיים המבקשים סיוע לביצוע השלבים האחרונים של ההפקה.

השתתפות הקרן בהשקעה במסלול זה תהייה מיועדת עבור ההוצאות בפועל הנדרשות להשלמת הסרט.  גובה ההשתתפות יהיה בסך של 20% לפחות מעלות הפקת הסרט במזומן ובתוספת של 25% של תשלומים דחויים ועד תקרת השקעה של 200,000 ₪. 

הקרן תהייה רשאית באופן בלעדי להתיר את ביטול "החלון" על בסיס התוצאות בקופות בתי הקולנוע ורק אחרי המיצוי המקסימלי של הפוטנציאל המסחרי של הסרט בבתי הקולנוע. 

נוהל הגשת בקשות לקרן:

פנייה לקרן לבקשת השקעה בהשלמת הפקה תיעשה באמצעות מודול ההגשה. 

בטופס ההגשה מצהיר המגיש כי בידיו הזכויות להגשת הסרט, עשיית שימוש מסחרי בסרט, כי הסרט מיועד להקרנה מסחרית ראשונה בבתי הקולנוע, כי ההשקעה בסרט איננה כוללת השקעה של קרן נוספת, וכי הסרט נמצא בשלב העריכה.

מגיש הבקשה יגיש דרך מודול ההגשה את המסמכים הבאים:

1. קובצי מחשב לצפייה בסרט (לינק וסיסמא לצפיה בסרט). 

2. תקציר הסרט בהיקף של עד שלושה עמודים (פונט 14רווח בודד)

3. תקציב הסרט, רשימת המשקיעים, עלות נדרשת להשלמת הסרט ודו"ח עלות ההפקה עד לשלב ההגשה לקרן (למלא הפרטים בקובץ "אקסל" להורדה בתחתית עמוד זה)

4. רשימת שחקנים (ראשיים ושחקני משנה) ורשימת צוות (תפקידים עיקריים) (למלא הפרטים בקובץ "אקסל" להורדה בתחתית עמוד זה).

5. קורות חיים של המגיש, הבמאי והתסריטאי כולל ניסיון מקצועי (לסרוק לקובץ PDF אחד)

5. הסכמים המעידים על היות המגיש בעל הזכויות בסרט והמוכיחים שלמגיש הזכויות המלאות לעשות בסרט שימוש מסחרי בכל סוגי המדיה הידועים. (לסרוק ההסכמים לקובץ PDF אחד).

כללי:

למנהלי הקרן ניתנה הזכות ושיקול הדעת להמליץ בפני ההנהלה על תוספת או הפחתה בשיעור של 10% מסכומי ההשקעה בכל אחד ממסלולי השקעה ומכל אחת ממדרגות ההשקעה.

דף זה הינו לצורכי מידע בלבד.

  גליון אקסל להורדה-מילוי פרטי התקציב, משקיעים ורשימת צוות ושחקנים